Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư


Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc nhà đầu tư thực hiện thay đổi một hoặc một số nội dung của giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Thay đổi về tên, địa chỉ của nhà đầu tư
 • Thay đổi về ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi về địa điểm thực hiện dự án
 • Thay đổi về vốn đầu tư
 • Thay đổi về điều kiện đầu tư
 • Thay đổi về thời hạn hoạt động của dự án
 • Thay đổi về hợp đồng BCC

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện như sau:

 1. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:
  • Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
  • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
  • Các tài liệu chứng minh nội dung thay đổi
 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.
 3. Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư.
 5. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nhà đầu tư có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

Lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là 300.000 đồng/lần.

Như vậy, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục cần thiết để nhà đầu tư được phép thực hiện các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư


Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi về tên, địa chỉ của nhà đầu tư

Tên nhà đầu tư là thông tin quan trọng để xác định nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Khi có thay đổi về tên nhà đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 • Thay đổi về ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh là lĩnh vực hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư. Khi có thay đổi về ngành nghề kinh doanh, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

 • Thay đổi về địa điểm thực hiện dự án

Địa điểm thực hiện dự án là địa chỉ cụ thể nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư. Khi có thay đổi về địa điểm thực hiện dự án, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

 • Thay đổi về vốn đầu tư

Vốn đầu tư là tổng mức vốn mà nhà đầu tư cam kết thực hiện dự án đầu tư. Khi có thay đổi về vốn đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

 • Thay đổi về điều kiện đầu tư

Điều kiện đầu tư là các yêu cầu bắt buộc mà nhà đầu tư phải đáp ứng khi thực hiện dự án đầu tư. Khi có thay đổi về điều kiện đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để đảm bảo đáp ứng các điều kiện mới.

 • Thay đổi về thời hạn hoạt động của dự án

Thời hạn hoạt động của dự án là thời gian mà nhà đầu tư được phép thực hiện dự án đầu tư. Khi có thay đổi về thời hạn hoạt động của dự án, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

 • Thay đổi về hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC là hợp đồng giữa các nhà đầu tư trong đó các bên cùng góp vốn, tài sản, công nghệ, bí quyết, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc các quyền khác để thực hiện dự án đầu tư. Khi có thay đổi về hợp đồng BCC, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư cũng có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.